Algemene voorwaarden

www.afslanktips.com is eigendom van Pixelstorm

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1        Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Pixelstorm zijn deze algemene voorwaarden van toepassing alsmede op alle diensten verricht door Pixelstorm, gevestigd te Molenhoek, behoudens wijzigingen, die uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en door Pixelstorm zijn bevestigd.

1.2        De algemene voorwaarden van Pixelstorm zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1        Alle offertes en aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en geldig gedurende één (1) maand, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door Pixelstorm.

2.2        Elke offerte is een ondeelbaar geheel, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.3        Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Pixelstorm een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2.4        Alle ten behoeve van een opdracht of offerte verstrekte informatie, modellen en voorbeelden blijven eigendom van Pixelstorm. Het is de opdrachtgever verboden deze informatie, modellen en voorbeelden aan derden of aan concurrerende firma's te tonen of ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pixelstorm.
Onverminderd het recht van Pixelstorm om volledige schadevergoeding te vorderen verbeurt de opdrachtgever  een dadelijk opeisbare en niet voor korting of compensatie vatbare boete van 25 % van de geoffreerde dan wel reeds overeengekomen koopprijs, met een minimum van tweehonderdvijftig (500,00) euro bij overtreding van dit bedrag.

ARTIKEL 3: OPDRACHT EN AANVAARDING

3.1        Een opdracht tot levering van goederen en/of tot het verrichten van diensten is voor Pixelstorm slechts bindend, indien deze schriftelijk door Pixelstorm aan de opdrachtgever is bevestigd binnen acht dagen nadat de opdrachtgever de opdracht heeft gegeven, dan wel indien Pixelstorm binnen acht dagen tot uitvoering van de opdracht is overgegaan.

3.2        Een opdracht tot levering van internetdiensten, zoals plaatsing van product(-en) en/of dienst(-en), advertentie(-s) dan wel enig ander item op een van Pixelstorm websites , registreren van domeinnamen en hostingaccounts worden pas dan uitgevoerd nadat de overeengekomen betaling is ontvangen door Pixelstorm, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald door Pixelstorm.

3.3        De opdrachtgever dient de goedkeuring van het ontwerp schriftelijk te bevestigen, alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan.

ARTIKEL 4: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

4.1        Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Pixelstorm. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Pixelstorm en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Pixelstorm.  

4.2        Pixelstorm garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen, dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

4.3        Pixelstorm is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Pixelstorm openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4        Zolang geen nadere afspraken tussen Pixelstorm en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Pixelstorm aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Pixelstorm.

4.5        Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Pixelstorm veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Pixelstorm kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Pixelstorm als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Pixelstorm gehanteerde honorariumtarieven.

4.6        Pixelstorm heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.      

4.7        Bij aanlevering van teksten, foto’s, illustraties e.d. door derden aan Pixelstorm ten behoeve van verwerking, kan Pixelstorm nimmer aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op auteursrechten en/of inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden.

4.8        Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Pixelstorm jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

ARTIKEL 5: DE TARIEVEN

5.1        De tarieven zijn aangegeven onder de button “adverteren” en vermeld in Euro’s, exclusief omzetbelasting van 19%.

5.2        Verhoging van kostenfactoren, zoals die na de opdrachtbevestiging van Pixelstorm, om welke reden dan ook, buiten Pixelstorm om plaatsvinden kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen van nog niet uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst tussen partijen.

5.3        Pixelstorm behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien zoals deze vermeld staan op haar websites. Een tariefherziening zal minstens dertig (30) dagen van tevoren op de desbetreffende website worden geplaatst en indien de opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking op de website, het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beëindigd, wordt opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.

5.4       De genoemde prijzen van aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

ARTIKEL 6: LEVERING VAN GOEDEREN EN INTERNETDIENSTEN

6.1        De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door Pixelstorm in acht worden genomen.

6.2        Overschrijding van de door Pixelstorm opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichting de goederen en diensten te ontvangen en zonder korting of compensatie te betalen.

6.3        Geleverde en geaccepteerde goederen worden door Pixelstorm nimmer teruggenomen, tenzij de opdrachtgever, die geacht wordt de goederen bij aflevering te hebben gecontroleerd, binnen acht dagen na aflevering schriftelijk een beroep doet op zijn recht van reclame als bedoeld in artikel 9.

6.4        Pixelstorm is te allen tijde bevoegd een bestelling dan wel opdracht in gedeelten af te leveren dan wel uit te voeren, indien en voor zover daartoe met inachtneming van het bepaalde in sub 1 enige aanleiding bestaat. De betalingsverplichting van de opdrachtgever is alsdan beperkt  tot het afgeleverde deel.

6.5        Indien de opdrachtgever nalatig is om binnen de overeengekomen termijn de gekochte goederen en/of de te verlenen diensten af te nemen, is de opdrachtgever in gebreke door het enkele verloop van de termijn zonder dat enige ingebrekestelling of andere formaliteit vereist is. In dat geval heeft Pixelstorm het recht om ofwel volledige schadevergoeding ofwel een dadelijk opeisbare boete van 25 % van de koopprijs te vorderen. Het vorenbepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien de opdrachtgever een overeenkomst c.q. een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert.

6.6        Levering van internetdiensten, zoals plaatsing van product(-en) en/of dienst(-en), advertentie(-s) dan wel enig ander item op een van Pixelstorm websites vinden plaats na ontvangst van de overeengekomen betaling en na ontvangst van een correcte digitale levering van hetgeen de opdrachtgever geplaatst wil hebben.
Materiaal ten behoeve van de plaatsing op internet dient door de opdrachtgever te worden aangeleverd conform de daartoe gestelde richtlijnen van de desbetreffende website van Pixelstorm.

6.7        Plaatsing van product(-en) en/of dienst(-en), advertentie(-s) dan wel enig ander item blijven gedurende de overeengekomen periode op de desbetreffende website van Pixelstorm staan, tenzij er sprake is van hetgeen is omschreven in artikel 6.8.

6.8        Indien plaatsing van product(-en) en/of dienst(-en), advertentie(-s) dan wel enig ander item voor afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door de opdrachtgever, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

6.9        De duur van plaatsing van product(-en) en/of dienst(-en), advertentie(-s) dan wel enig ander item, registratie van domeinnamen en hostingaccounts wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij opdrachtgever één (1) maand voor beëindiging schriftelijk heeft aangegeven de plaatsing/ registratie/ hosting te willen beëindigen.

ARTIKEL 7: BETALING

7.1       Betaling van facturen van internetdiensten dient vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Pixelstorm.

7.2        Indien er gerede twijfel bij Pixelstorm bestaat omtrent de betalingsmogelijkheden van de wederpartij is Pixelstorm bevoegd de levering van de goederen dan wel de uitvoering van de opdracht uit te stellen totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft verschaft ter voldoening van de koopprijs.

7.3        Indien en voor zover er schriftelijk een betalingstermijn is overeengekomen en indien en voor zover betaling overeenkomstig het vorengestelde in sub 1 en 2 niet à contant heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de gestelde termijn  in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Na de eerste sommatie door of namens Pixelstorm is de afnemer tevens verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gelijk te stellen aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van  hondervijftig (150,00) Euro vanaf de in de sommatie vermelde datum.

ARTIKEL 8: ONTBINDING EN OVERMACHT

8.1        In geval van overmacht is Pixelstorm gerechtigd de gesloten overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, dan wel de uitvoering voor ten hoogste drie maanden op te schorten. Bij gedeeltelijke annulering is de opdrachtgever gehouden het reeds geleverde integraal te betalen.

8.2        Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: elke niet voorzienbare ontwikkeling, als gevolg waarvan de naleving van de overeenkomst niet in redelijkheid verlangd kan worden van Pixelstorm. Faillissement, surséance van betaling en staking der handelsactiviteiten van de afnemer, zijn eveneens hieronder begrepen. Met overmacht wordt gelijk gesteld: overheidsmaatregelen in geval van oorlog hier ter lande of elders of in geval van dreiging van oorlog, werkstakingen, uitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen, een ongunstige waterstand, stagnatie in de grondstoffenaanvoer, bedrijfsstoringen, alsmede zodanige weersomstandigheden die het deugdelijk en blijvend aanbrengen/gebruiken van kunststof- en vinyl materialen in de buitenlucht beletten. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de desbetreffende internetsite.

8.3       Pixelstorm heeft het recht de internetovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:        

  1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  3. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
    opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez pagina's en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.

8.4        Pixelstorm heeft het recht geleverde internet- producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Pixelstorm niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Pixelstorm zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Pixelstorm kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

8.5        Tot indienststelling van de internetdienst wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Pixelstorm gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot hondervijftig (150.00) euro  excl..BTW.

ARTIKEL 9: RECLAMES

9.1        Reclames dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen dan wel uitvoering van de diensten schriftelijk ter kennis van Pixelstorm te worden gebracht, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de goederen en diensten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

9.2        Voor zover betaling niet reeds à contant heeft plaatsgevonden ontheft het reclameren de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling over te gaan overeenkomstig de factuur.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSOVERDRACHT

10.1        Vanaf het tijdstip waarop de opdrachtgever de goederen in ontvangst heeft genomen of had behoren te nemen, zijn de door Pixelstorm geleverde goederen voor zijn rekening en risico. Onverminderd alle overige rechten van Pixelstorm, is Pixelstorm gerechtigd in dat geval bij tussentijds geheel of ten dele teniet gaan of onbruikbaar worden van de door Pixelstorm geleverde goederen de bedongen koopprijs te vorderen inclusief alle kosten en andere schaden voor Pixelstorm, voortvloeiende uit de niet tijdige in ontvangstneming van de door Pixelstorm geleverde goederen.

10.2        Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Pixelstorm om webruimte aan derden te verhuren.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1        Pixelstorm blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen totdat de opdrachtgever aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan. Indien eenzelfde soort goederen geleverd is op één of meer onbetaalde facturen worden de bij de opdrachtgever aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang Pixelstorm enige vorderingen, uit welke hoofde dan ook, op de opdrachtgever heeft, is het de opdrachtgever niet toegestaan om over de door Pixelstorm geleverde goederen te beschikken dan wel ter zake daarvan rechtshandelingen aan te gaan, zulks dan nadat Pixelstorm daaraan, alsmede aan de condities waaronder één en ander is geschied, haar goedkeuring heeft gehecht.

11.2        De eigendom van de door Pixelstorm verkochte en aan de opdrachtgever afgeleverde goederen gaat eerst op de opdrachtgever over nadat deze de aan Pixelstorm verschuldigde koopprijzen, renten en bijkomende kosten volledig heeft voldaan en de opdrachtgever ook aan alle andere op het moment van betalen van de koopsom bestaande verplichtingen jegens Pixelstorm heeft voldaan.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1        De aansprakelijkheid van Pixelstorm is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de aan Pixelstorm verschuldigde prijs.

12.2        Voor fouten, nalatigheden en vergissingen in de door Pixelstorm verstrekte voorstellen en/of adviezen en leveringen kan Pixelstorm nimmer aansprakelijk gehouden worden, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Pixelstorm.

12.3        Pixelstorm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige of deugdelijke en duidelijke gegevens en/ of materialen.
  3. fouten van door/ namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  5. fouten in het ontwerp of tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig artikel 3 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

 

12.4        Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Pixelstorm kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Pixelstorm is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

12.5        Pixelstorm is bij haar internet-activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Pixelstorm weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Pixelstorm kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Pixelstorm of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Pixelstorm.

12.6        Pixelstorm is op generlei wijze aansprakelijk voor de aanvraag en registratie van domeinnamen en/of verlenging  van geregistreerde domeinnamen, nimmer zal hier dan ook schadevergoeding uit voort kunnen vloeien.

12.7        Pixelstorm is niet aansprakelijk voor aanbiedingen, producten/ diensten etc. die derden aanbieden op een van Pixelstorm websites.

12.8        Onderhoud internet
Pixelstorm is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijke door Pixelstorm verrichte aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hiervoor een recht op schadevergoeding van de gebruiker jegens Pixelstorm ontstaat.

12.9        Pixelstorm behoudt zich niettemin het recht voor internet- aanbiedingen , producten, diensten en overige items van opdrachtgevers, zonder redenen te weigeren, verwijderen en/of te blokkeren op haar websites.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1        Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Pixelstorm van toepassing.

13.2        Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met een met Pixelstorm gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 1.1. van deze voorwaarden, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, zulks met uitzondering van die geschillen die bij uitsluiting moeten worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Kantonrechter.